Zplast

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Νομική Ερμηνεία της Απόφασης για τα Εμβόλια

Η είδηση για την έκδοση της υπ’ αριθμ. C-621/15 (N. W. and Others v. Sanofi Pasteur MSD and Others) απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα εμβόλια, αναμεταδόθηκε από ξένα και ελληνικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ με αρκετή δόση υπερβολής και από κάποιους ως δήθεν απόδειξη πως τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Μάλιστα ορισμένα «αφυπνισμένα» ΜΜΕ υπογράμμισαν ότι δήθεν τα εμβόλια μπορούν να ενοχοποιηθούν για τη πρόκληση ασθενειών, χωρίς να απαιτούνται επιστημονικές αποδείξεις.
Σε καμία περίπτωση ωστόσο ...

το ΔΕΕ δεν κατέληξε σε μία τέτοια απόφαση. Τουναντίον, έκρινε ότι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της χορήγησης ενός εμβολίου και της εμφάνισης μιας ασθένειας μπορούν να αποδειχθεί μόνο από ένα σύνολο σοβαρών, ακριβών και συγκλινουσών ενδείξεων. Τέτοιες επαρκείς ενδείξεις συνιστούν ενδεχομένως η χρονική εγγύτητα μεταξύ της χορηγήσεως εμβολίου και της εκδηλώσεως ασθένειας, η έλλειψη προσωπικού ή οικογενειακού ιστορικού του εμβολιασθέντος, καθώς και η ύπαρξη σημαντικού αριθμού καταγεγραμμένων περιπτώσεων εκδηλώσεως της ασθένειας αυτής κατόπιν της χορηγήσεως του εν λόγω εμβολίου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, στον J. W. χορηγήθηκε το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας B και στη συνέχεια ο J. W παρουσίασε διάφορα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο J. W. απεβίωσε το 2011, αλλά από το 2006 ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν ασκήσει αγωγή κατά της κατασκευάστριας εταιρίας, ζητώντας την αποκατάσταση της ζημίας την οποία ο J. W. ισχυριζόταν ότι υπέστη λόγω του εμβολίου.

Το Εφετείο Παρισίων απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν υφίσταται ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα υπέρ της υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας B και της εκδηλώσεως της σκληρύνσεως κατά πλάκας. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας υπέβαλε κατά το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαστής μπορεί να στηριχθεί σε σοβαρές, ακριβείς και συγκλίνουσες ενδείξεις προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος ενός εμβολίου και αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του εμβολίου και της ασθένειας, δεδομένης της σχετικής έλλειψης ομοφωνίας στην επιστημονική κοινότητα και του ότι, κατά την Οδηγία 85/374/ΕΟΚ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα και την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι ο εθνικός δικαστής δύναται, ελλείψει βέβαιων και αδιάσειστων αποδείξεων, να συναγάγει την ύπαρξη ελαττώματος του εμβολίου και αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτού και της ασθένειας, στηριζόμενος σε ένα σύνολο σοβαρών, ακριβών και συγκλινουσών ενδείξεων που προσκομίζει ο ζημιωθείς, εφόσον βάσει τούτων πιθανολογείται επαρκώς ότι το συμπέρασμα αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, απόντων των λοιπών τεκμηρίων της επιστήμης, ο εθνικός δικαστής θα δύναται (και δεν θα υποχρεούται σε καμία περίπτωση) να διαπιστώνει την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εμβολίου και πάθησης, εφόσον όμως αυτό θα τεκμηριώνεται από την πλευρά του παθόντος με στοιχεία επαρκή και σοβαρά, που θα καταδεικνύουν τη χρονική συνάφεια, την έλλειψη άλλης αιτίας για την πάθηση κ.ο.κ., χωρίς ο παθών να χρειάζεται να διεξάγει ιατρική επιστημονική έρευνα, την οποία ούτως ή άλλως δεν δύναται εκ των πραγμάτων να την διεξάγει.

Ουδέποτε λοιπόν το ΔΕΕ αποφάσισε ότι τα εμβόλια αποτελούν πιθανή αιτία για ασθένειες, παρά ασχολήθηκε με το δικονομικό θέμα των αποδεικτικών μέσων για την κατάφαση αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εμβολίων και ασθενειών. Οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης των εμβολιασμών με βάση την εν λόγω απόφαση δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως λανθασμένη και κακόβουλη.

Πλήρες κείμενο της απόφασης: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-621/15

Δελτίο τύπου του ΔΕΕ για την εν λόγω απόφαση: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170066en.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.